Centrum Wspinaczkowe Forteca

Regulamin strony, polityka prywatności i wykorzystania plików cookies
Centrum Wspianczkowe Forteca

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze strony internetowej: https://cwf.pl;
 2. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod następującym adresem: : https://cwf.pl;
  Do publikacji na niniejszej stronie internetowej przyjmuje się materiały i informacje wynikające z działalności Fundacji. Informacje nie związana z działalnością Fundacji, w szczególności informacje o charakterze handlowym lub reklamowym, mogą być zamieszczana w Serwisie wyłącznie za uprzednią zgodą Administratora.
 3. Administrator – Centrum Wspinaczkowe „FORTECA” Józef Pasek
  ul. Tokarska 1, 30-412 Kraków
  NIP 944 133 61 07
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Administratora w Serwisie, objętych Regulaminem. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
 5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, których przedmiotem jest – dostarczanie informacji Użytkownikowi o działaniach Stowarzyszenia, świadczenie pomocy na rzecz Użytkownika w ramach bieżących programów i projektów Stowarzyszenia;
 6. Pliki cookies – dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze strony internetowej.

§ 2.
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Polityka Prywatności i wykorzystania plików cookies ma na celu poinformowanie Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z serwisu pod adresem: https://cwf.pl (dalej zwany „Serwisem”), a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów.
 2. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich danych osobowych oraz prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), występuje jako „Rozporządzenie” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 19 września 2019 r., Dz.U.2019.1781 ze zm.).
 3. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Centrum Wspinaczkowe „FORTECA” Józef Pasek ul. Tokarska 1, 30-412 Kraków, NIP 944 133 61 07 zwany dalej: „Administratorem”.

Administrator dostępny jest pod adresem:

Centrum Wspinaczkowe „FORTECA” Józef Pasekul. Tokarska 1, 30-412 Kraków

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować  pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających, bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.

§ 3.
ZAKRES I CEL GROMADZONYCH DANYCH

  1. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (tj. dane, które podaje sam Użytkownik, dobrowolnie) lub biernie (tj. dane automatycznie zapisywane przez serwer).
  2. Zakres i cel zbierania danych osobowych zależy od aktywności Użytkownika w Serwisie.
  3. Dane podane w formularzach dostępnych w Serwisie są przetwarzane w celu wysyłki newslettera oraz kontaktu.
  4. Administrator dla realizacji usług w Serwisie zbiera następujące dane:
   a) imię i nazwisko (i/lub nazwa firmy),
   b) adres, numer telefonu,
   c) adres e-mail.
  5. Cel zbierania danych w Serwisie:

  Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
  a) Świadczenia usługi skorzystania z obiektów sportowych na których odbywają się zajęcia.
  b) Rejestracji konta użytkownika.
  c) Dokonywania płatności związanych z wykupionymi karnetami, pojedynczymi biletami.
  d) Wstępu lub pakietu wejść.
  e) Wystawiania dokumentów księgowych.
  f) Kontaktu z Centrum Wspinaczkowym Forteca
  g) Obsługa klienta i pomoc dla klientów.
  h) Przyjmowania sugestii.
  i) Rozwiązywania problemów technicznych.
  j) Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie wykorzystanych wejść, rodzaj wykupionych usług, oraz zarządzanie aktywnością.
  i) Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora.
  m) Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.
  n) Bezpieczeństwo mienia klientów.
  o) Publikacja zdjęć uczestników zajęć i zawodów na stronie www.sprawnewspianie.pl oraz na portalach społecznościowych min. profilu FaceBook lub Instagram itp w celu przekazania relacji z zajęć, zawodów i propagowania sportu wspinaczkowego oraz zajęć terapeutycznych
  p) Upublicznienia imienia i nazwiska oraz wyników osiągniętych przez najlepszych zawodników startujących w zawodach w celu indywidualizacji zawodników oraz prezentacji wyników osiągniętych przez zawodników podczas zawodów.

  Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

  Ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora dane osobowe są przetwarzane również w celu:
  • Zapewnienia bezpieczeństwa usług,
  • Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
  • Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
  • Archiwizacji danych.

  Newsletter oraz Formularz kontaktowy

  1. Złożenie zamówienia w Serwisie na wysyłkę newslettera:

  W serwisie możliwe jest złożenie przez Użytkownika zindywidualizowanego zamówienia na wysyłkę newslettera. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu złożonego zamówienia.

  Dane osobowe są przetwarzane:

  • w celu realizacji zamówienia na newsletter – podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku niezbędność przetwarzania do właściwego wykonania usługi, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie praw Serwisu;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności Serwisu.

   

  1. Formularze kontaktowe

   W przypadku chęci nawiązania kontaktu z Serwisem, np. zadania pytań, Użytkownik podaje dane osobowe oznaczone w formularzu, jako obowiązkowe. Podanie innych danych jest fakultatywne. Dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu identyfikacji Użytkownika oraz odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analizy i statyk spraw zgłaszanych przez Użytkowników m.in. w celu poprawy funkcjonowania Serwisu lub poprawy oferty Serwisu.

  Korzystanie z formularza kontaktowego jest jednoznaczne z zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kontakt zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytanie wysłanym przez formularz kontaktowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Centrum Wspinaczkowe „FORTECA” Józef Pasekul. Tokarska 1, 30-412 Kraków NIP 944 133 61 07

   

  1. Dane Użytkowników, które pobierane są automatycznie po wejściu do Serwisu

  W celu umożliwienia świadczenia usługi przez Serwis oraz w celu ochrony praw autorskich, jak również w celach statystycznych, Serwis przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu. W powyższym celu serwer:

  • monitoruje adres IP, z którego łączy się Użytkownik,
  • zbiera informacje statystyczne o przeglądanych stronach.

  Wyjaśniamy, iż Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.

  System informatyczny, z którego korzysta Serwis, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się z Serwisem. Wymienione dane gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na Serwis. Dane te wykorzystywane są jedynie w procesie optymalizacji Serwisu, tj. w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania, co stanowi prawnie uzasadniony interes.

  Wymienione dane nie są nigdy łączone z innymi danymi i stanowią wyłącznie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych Serwisu.

  1. Dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, w tym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, księgowe, pocztowe, informatyczne, m. in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym etc. Powyższe podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami Serwisu, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Serwis zachowuje prawo do kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez niego danych. W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
  2. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:
  3. a) przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia;
  4. b) do czasu wycofania przez Użytkownika wyrażonej zgody;
  5. c) do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu;
  6. d) do czasu skutecznego żądania przez Użytkownika usunięcia danych.

  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w określonych przypadkach, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, zaś po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

§ 4.
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

  1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawo do :
   a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia, czy dane Użytkownika są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
   b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
   c) usunięcia swoich danych osobowych,
   d) przenoszenia swoich danych osobowych,
   e) ograniczenia przetwarzania,
   f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
   g) w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody Użytkownika, a Użytkownik dokona cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego wcześniej dokonano na podstawie zgody. W tym celu Użytkownik może skontaktować się ze CWF lub Inspektorem ochrony danych osobowych,
   h) wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są dane osobowe Użytkownika narusza przepisy Rozporządzenia.
  2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych Osobowych.

§5.
ZABEZPIECZENIE DANYCH

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji usług Administratora. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba, że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie lub obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Dane osobowe przekazywane z Serwisu na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator zabezpiecza dane osobowe Użytkowników stosując wysoki poziom zabezpieczeń oraz wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym.

5. W Serwisie pojawiają się linki do innych strony internetowych (np. Tpay, PayU, PayPal, Facebook, Instagram, Youtube itp). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

§ 8.
PLIKI COOKIES

 1. Informujemy, że korzystając ze strony https://cwf.pl użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie.
 2. Jeśli nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
 3. Pliki cookies, to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Pełnią one szereg funkcji, które mają wpływ na Twoją wygodę i bezpieczeństwo przeglądania stron internetowych. Ciasteczka umożliwiają m. in. zapamiętanie preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystujemy do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić jej lepsze dopasowanie do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy danych osobowych Użytkownika, ani innych poufnych informacji.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: a) „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). b) „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§ 9.
PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość strony internetowej Serwisu jest własnością Administratora. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m. in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie ich elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 3.07.2019 r. Dz.U.2019.1231 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z dnia 30.05.2019 r. Dz.U.2019.1010).
 2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Serwisie zastrzeżone są na rzecz Administratora lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).
 3. Żaden element Serwisu nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Administracji. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w regulaminie.
 4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych w Serwisie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku , w zakresie nieprzekraczającym tzw. dozwolonego użytku zdefiniowanego przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 5. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych – bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 6.  

§10.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na stronie internetowej Serwisu były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.
 2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Administrator nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Serwisu.
 3. Administrator jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone na Serwisie.
 4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Administrator przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych w Serwisie, jego uzupełniania, modyfikacja, a nawet całkowitego usunięcie zamieszczonych informacji.
 6. W Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.
 2. Administrator ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies dokonywane są poprzez zamieszczenie ich nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
 4. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 5. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Administratora polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, mogą się z nami skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych osobowych.
Przewiń do góry